കാർഷിക ഗോൾഡ് ലോൺ

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ .  
ഉദ്ദേശ്യം
കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി
വായ്പ തുക പരിധി
3 ലക്ഷം
പലിശ നിരക്ക്
7.00%
തിരിച്ചടവ് കാലാവധി
12 മാസം
യോഗ്യത
അപേക്ഷകൻ കുറഞ്ഞത് 10 സെൻറ് സ്വന്തമായി വേണം
ഗ്യാരണ്ടി
വ്യക്തിപരം:
സ്വർണവും
ഭൂസ്വത്തുക്കൾ 10 സെന്റ് യഥാർത്ഥ LTR
മുൻകൂർകൊടുത്ത ഫീസ്
ഈ വായ്പ ബാധകമല്ലെന്നതും
പലിശ കിഴിവും
ബാധകമല്ല ഈ വായ്പ
താൽക്കാലിക നിരോധനം
ഈ വായ്പ ബാധകമല്ലെന്നതും
പ്രമാണങ്ങളുടെ ആയിരിക്കും
ഇംത്രൊദുചെര് പ്രസ്താവന
വിലാസം തെളിവ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഐഡി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കാർഡ്
ദേശത്തിന്റെ നികുതി രസീത്
സർവേ നമ്പർ, ഭൂമിയുടെ വിസ്തീർണ്ണം, വിളകളുടെ വിവരണം എന്നിവ നൽകണം

Download Application Form

ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്

Download Application Form

ഉപഭോക്തൃ വായ്പ സെ

A-h-tem-I\w 

_m¦nsâ Ncn{Xw Bcw-`n-¡p-¶Xv 1961 amÀ¨v 15 \v Fd-Wm-Ip-fw PnÃbnep-S-\o-f-ap-ff Bfp-I-fpsS {]tXy-In¨v {KmaoW P\-X-bpsS A`n-cp-Nn-¡-\p-kr-X-amb _m¦nwKv Bh-iy-§Ä km[n-¨p-sIm-Sp-¯p-sIm-­mWv.

tIcf kwØm\ cq]o-I-c-W-¯n\p ap¼v kwØm-\s¯ kl-I-cW {]Øm\w Xncp-hn-Xmw-IqÀ kl-I-cW kwLw BÎv V of 1112(M.E), sIm¨n³  kl-I-cW kwLw BÎv XXVI of 1113(M.E), a{Zmkv kl-I-cW kwLw BÎv 1932 F¶n-hbpsS Iogn-em-bn-cp-¶p. Xncp-þ-sIm¨n kwtbm-P-\-¯n-\p-tijw 1952 sk]vXw-_À 1\v {Smh³IqÀ-þ-sIm-¨n³ kl-I-cW kwLw BÎv 1951 \ne-hnÂh-¶p.  tIcf kwØm\ cq]o-I-c-W-¯n-\p-tijw kwØm-\-s¯m-«msI Hcp GIo-IrX kl-I-cW \nbaw  \S-¸n-em-¡p-¶-Xn-\mbn 1969 sabv 15\v tIcf kl-I-cW kwLw BÎv 1969 \ne-hn h¶p.

Fd-Wm-Ipfw PnÃm kl-I-cW _m¦v 1960 Unkw-_À 10þmw XobXn,         Xncp-þ-sIm¨n kl-I-cW kwLw BÎv 1951 (Act of 1952) sâ Iogn- cPn-ÌÀ sN¿p-Ibpw 1961 amÀ¨v 15 \v {]hÀ¯\w Bcw-`n-¡p-Ibpw sNbvXp. _m¦v _m¦nwKv dKp-te-j³ BÎn-sâbpw tIcf kl-I-cW kwLw BÎv 1969 sâbpw ]cn-[n-bn hcp-¶p. 31.03.2017  _m¦n PnÃ-bnse {]mY-anI ImÀjnI hmbv]m kwL-§fpw ssek³kp-ff AÀ_³ _m¦p-Ifpw DÄs¸sS 164 F ¢mÊpw CXc kl-I-cW kwL-§Ä DÄs¸-Sp¶ 737 kn ¢mÊv AwK-§fpamWv D­m-bn-cp-¶-Xv. kmt¦-XnI anIhpw Xmc-Xayw sN¿m-\m-hm¯ D]-t`màr tkh-\hpw sIm­v Fd-Wm-Ipfw PnÃm kl-I-cW _m¦v kwØm-\s¯ FÃm kl-I-cW Øm]-\-§-fn h¨v Gähpw henb ]¦v hln-¡p-¶p.

temI-¯nse Xs¶ Gähpw henb C³t^mÀta-j³ I¼-\n-bmb C³t^m-kn-knsâ klm-b-t¯msS 2004 amÀ¨v apX ^n\-¡nÄ F¶ t{]m{Kmw \S-¸n hcp-¯n-b-Xn-eqsS FÃm B[p-\nI _m¦nwKv kuI-cy-§fpw D]-t`m-àm-¡Ä¡v \ÂIn-bXp IqSmsX tImÀ _m¦nwKv kwhn-[m-\hpw _m¦v \S-¸n hcp-¯n. tImÀ _m¦nwKv kwhn-[m\w \S-¸n-em-¡nb tIc-f-¯n BZy-t¯-Xpw, C´y-bn c­m-a-t¯-Xp-amb kl-I-cW Øm]-\-amWv Fd-Wm-Ipfw PnÃm kl-I-cW _m¦v. hf-sc-b-[nIw kpc£m kuI-cy-§tfm-Sp-Iq-Snb Hcp Umäm skâÀ _m¦n\v kz´-am-bp-­v.

Fd-Wm-Ipfw PnÃm kl-I-cW _m¦v ISO 9001:2008 kÀ«n-^n-t¡-j³ t\Sn-bn-«p-­v. \à coXn-bn-ep-ff amt\-Pvsaâv kwhn-[m-\w, sXäp-IÄ IqSmsX t\«-§Ä¡p th­n-bp-ff s]mcp-XÂ, KpW-\n-e-hm-cw, IÌ-ta-gvkp-am-bp-ff ZrV-_Ôw F¶n-h-sbÃmw Cu taJ-e-bn _m¦v Im¯p kq£n-¡p-¶p. A´m-cm{ã KpW-\n-e-hm-c-s¯ ASn-Øm-\-am-¡n- icn-bmb km¼-¯nI {]Xn-hn-[n-I-tfm-Sp-Iq-Snb  IÌ-aÀ kÀÆokv, amä-§Ä DÄs¡m-­p-sIm-­p-ff XpSÀ¨-bmb ]cn-lm-c-amÀ¤-§Ä, kl-I-cW X¯z-§fpw aqey-§fpw ASn-Øm-\-am-¡n-bp-ff amt\-Pvsaâv kwhn-[m\w F¶n-h-bneq-sSsbÃmw Fd-Wm-Ipfw PnÃm kl-I-cW _m¦ns\ P\-§-fpsS _m¦v F¶ IS-¸mSv Im¯p kq£n-¡p-¶p.

_m¦v AXnsâ 56 hÀjs¯ tkh-\-¯n-eqsS 2017 Bb-t¸mÄ _nkn-\Êv 12500 tImSn-bn F¯n-¨p.

1. ho£Whpw ZuXyhpw

P\-§-fpsS _m¦v

]pXnb _m¦nwKv tkh-\-§fpw DÂ]-¶-§fpw

{KmaoW taJ-esb DbÀ¯n-sIm­p t]mcpI

kl-I-cW X¯z-§fpw aqey-§fpw ASn-Øm-\-am-¡n-bp-ffXmWv kl-I-cW _m¦pI-fpsS amXr-I.

Mission

          C - Concern for the people; commitment to social development.
          O - Offer best quality banking service.
          O - Operational accessibility to all
          P -  People friendly products and activities
          E -  Ethics and justice to customers
          R - Responsibility towards the down trodden
          A - Acceptance and accommodation of haves and have-nots.
          T - Technological up gradation and advancement
           I -  Innovation and Excellence
          V - Vibrant and proactive banking institution.
          E -  Empower the masses – Enrich society.

Download Application Form

കാർഷിക ഗോൾഡ് ലോൺ

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ .  
ഉദ്ദേശ്യം
കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി
വായ്പ തുക പരിധി<

തുടർന്നു വായിക്കുക